Đang xử lý.....

Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2023_Các chuyên ngành thuộc khoa Sinh học 

Tuyển sinh đào tạo sau đại học năm 2023

- Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023 của trường Đại học Sư phạm-ĐH Thái Nguyên.

                                                                                         Tìm đọc ở Link: https://tuyensinh.tnue.edu.vn/sau-dai-hoc/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-thac-si-nam-2023

- Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023.

                                                                                        Tìm đọc ở Link: http://sdh.tnu.edu.vn/article/details/1610

- Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2023.

                                                                                          Tìm đọc ở Link: http://sdh.tnu.edu.vn/Uploads/Articles/Files/1611/685.%c4%90HTN.%c4%90T.PDF

loading....