Đang xử lý.....

Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Sư phạm Sinh học tiên tiến, đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu của xã hội 

Truyền thông Khoa Sinh học

Ngày 14 tháng 10 năm 2019, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã chứng nhận Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Sư phạm Sinh học (Chính quy), Trường Đại học Sư phạm-Đại học Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành với tỷ lệ các tiêu chí đạt yêu cầu là 92%.

 

Hiện nay, Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên được giao nhiệm vụ tổ chức đào tạo 3 Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ (Di truyền học, Sinh thái học, Lý luận&PPDH bộ môn sinh học), tổ chức đào tạo 4 Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ  (Di truyền học, Sinh học thực nghiệm, Sinh thái học, Lý luận&PPDH bộ môn sinh học) và các Chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy (Sư phạm Sinh học, Sư phạm Sinh-Kỹ thuật Nông nghiệp) và Chương trình Sư phạm sinh học trình độ đại học hệ Vừa làm vừa học. Đặc biệt để nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng hội nhập với quốc tế, Khoa được giao phát triển chương trình và tổ chức đào tạo Chương trình Sư phạm giảng dạy sinh học bằng tiếng Anh.

 

Các Chương trình đào tạo của Khoa thường xuyên được rà soát, cập nhật, điều chỉnh trên cơ sở đối sánh với Chương trình đào tạo tiên tiến trong nước, quốc tế và ý kiến của các bên liên quan về chuẩn đầu ra với sự tham gia của nhiều thành phần đại biểu đến từ các bên liên quan như: đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, các nhà tuyển dụng là lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo từ các địa phương, lãnh đạo các Trường phổ thông, các Trung tâm, các Nhà khoa học giáo dục, các chuyên gia giáo dục, các cựu sinh viên.