Đang xử lý.....

Lịch công tác tuần từ 20/02/2023 đến 26/02/2023 

Thời gian, địa điểm

Nội dung

Thành phần

Ghi chú

Thứ 2

Ngày 20/2/2023

- 7h30 

A4.508

 

 

 

- 8h00

HTC1

 

 

- 9h00

A4.514

 

 

 

- 9h30

A4.514

- 10h00

PHA1A

 

 

- 11h00

A4.514

- Hội nghị tập thể lãnh đạo lần 1 triển
khai công tác quy hoạch cán bộ
cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản
lý năm 2023 (bước 2).

- Hội nghị cán bộ chủ chốt triển
khai công tác quy hoạch cán bộ
cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản
lý năm 2023 (Trường)

- Hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến phát hiện, giới thiệu nguồn quy hoạch (bước 3).

 

 

- Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng (bước 4)

- Hội nghị Tập thể lãnh đạo mở
rộng triển khai công tác quy
hoạch cán bộ cấp ủy và cán bộ
lãnh đạo, quản lý năm 2023

- Hội nghị tập thể lãnh đạo lần 2 (bước 5)

- Đ/c: Lan, Hằng, Ngọc

 

 

 

 

- Đ/c: Lan, Hằng, Ngọc, Vân, Thủy, Nhàn, Tú, Mậu, Ngà, Hiệp, Hùng, Trung, Ng.Hồng

- Đ/c: Lan, Hằng, Ngọc, Thủy, Tạ Hà, Ng.Thảo, Vân, Nhàn, Tú, Mậu, Ngà, Hiệp, Hùng, Trung, Ng.Hồng

- Đ/c: Lan, Hằng, Ngọc, Thủy, Trung

- Đ/c: Lan

 

 

 

- Đ/c: Lan, Hằng, Ngọc

 

 

Thứ 3

Ngày 21/2/2023

 

 

 

 

 

Thứ 4

Ngày 22/2/2023

- 15h00

PHA1A

- Đại hội điểm Công đoàn bộ
phận Phòng Hành chính Tổ
chức

- Đ/c: Thủy

 

Thứ 5

Ngày 23/2/2023

 

 

 

 

Thứ 6

Ngày 24/2/2023

- 8h30

A4.508

- Kiểm tra công tác chấm thi kết thúc học phần

- Đ/c: Ngà

 

 

Thứ 7

Ngày 25/2/2023

 

 

 

 

 

Chủ nhật

Ngày 26/2/2023

 

 

 
loading....