Đang xử lý.....

Lãnh đạo khoa 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA NHIỆM KỲ 2021-2025

TRƯỞNG KHOA

Họ và tên : Nguyễn Thị Ngọc Lan

Email : lanntn@tnue.edu.vn

Số điện thoại : 02083856891

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Họ và tên : Nguyễn Thị Hằng

Email : hangnt@tnue.edu.vn

Số điện thoại : 02083856891

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA

 

TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan

 

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA

1. GS.TS. Chu Hoàng Mậu

2. PGS.TS. Vũ Thị Thu Thủy

 3. PGS.TS. Hoàng Văn Ngọc

4. TS. Nguyễn Thị Hằng

5. TS. Lương Thị Thúy Vân

6. TS. Phạm Thị Thanh Nhàn

7. PGS.TS. Sỹ Danh Thường

8. TS. Từ Quang Tân

                                                                  

TRƯỞNG KHOA QUA CÁC THỜI KỲ

 

1. PGS.TS Đoàn Trọng Bình (1966-1972)
2. TS. Vũ Văn Dụ (1972-1979)
3. PGS. TS. Nguyễn Lương Hùng (1980-1991)
4. PGS. TS. Hoàng Chung (1991-1995)
5. PGS. TS. Nguyễn Thị Thanh Hương (1995-1998)
6. PGS. TS. Chu Hoàng Mậu (1999-2005)
7. PGS. TS. Nguyễn Phúc Chỉnh (2005-2010)
8. PGS. TS. Lê Ngọc Công (2010- 2015)

9. PGS. TS. Nguyễn Thị Tâm (2016- 2020)

10. TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan (2021- nay)

 

PHÓ TRƯỞNG KHOA QUA CÁC THỜI KỲ