Đang xử lý.....

Lịch công tác tuần từ 22/11/2021 đến 28/11/2021 

Thời gian, địa điểm

Nội dung

Thành phần

Ghi chú

Thứ 2

Ngày 22/11/2021

- S: 7h30-11h30

C: 13h30-17h

Các phòng theo môn tại GĐ B5

- Bồi dưỡng giáo viên cốt cán mô đun 5 cấp THCS đợt 3 và THPT đợt 1

- Thành phần theo QĐ

 

Thứ 3

Ngày 23/11/2021

- S: 7h30-11h30

C: 13h30-17h

Các phòng theo môn tại GĐ B5

 

- 16h30 - 17h30

Các phòng theo môn tại GĐ B5

- Bồi dưỡng giáo viên cốt cán mô đun 5 cấp THCS đợt 3 và THPT đợt 1

 

 

- Test kĩ thuật bồi dưỡng giáo viên cốt cán mô đun 5 cấp Tiểu học đợt 3

 

- Thành phần theo QĐ

 

 

 

 

- Thành phần theo QĐ

 

 

 

Thứ 4

Ngày 24/11/2021

- S: 7h30-11h30

C: 13h30-17h

Các phòng theo môn tại GĐ B5

- Bồi dưỡng giáo viên cốt cán mô đun 5 cấp Tiểu học đợt 3

- Thành phần theo QĐ

 

Thứ 5

Ngày 25/11/2021

- S: 7h30-11h30

C: 13h30-17h

Các phòng theo môn tại GĐ B5

- 16h30 - 17h30

Các phòng theo môn tại GĐ B5

- Bồi dưỡng giáo viên cốt cán mô đun 5 cấp Tiểu học đợt 3

 

 

- Test kĩ thuật bồi dưỡng giáo viên cốt cán mô đun 5 cấp THCS đợt 4

 

- Thành phần theo QĐ

 

 

 

- Thành phần theo QĐ

 

 

 

Thứ 6

Ngày 26/11/2021

- S: 7h30-11h30

C: 13h30-17h

Các phòng theo môn tại GĐ B5

- Bồi dưỡng giáo viên cốt cán mô đun 5 cấp THCS đợt 4

 

- Thành phần theo QĐ

 

Thứ 7

Ngày 27/11/2021

- S: 7h30-11h30

C: 13h30-17h

Các phòng theo môn tại GĐ B5

- Bồi dưỡng giáo viên cốt cán mô đun 5 cấp THCS đợt 4

- Thành phần theo QĐ

 

Chủ nhật

Ngày 28/11/2021

- 16h30 - 17h30

Các phòng theo môn tại GĐ B5

- Test kĩ thuật bồi dưỡng giáo viên cốt cán mô đun 5 cấp Tiểu học đợt 4, THSC đợt 5, THPT đợt 2

- Thành phần theo QĐ

 
loading....