Đang xử lý.....

Lịch công tác tuần từ 18/10/2021 đến 24/10/2021 

Thời gian, địa điểm

Nội dung

Thành phần

Ghi chú

Thứ 2

Ngày 18/10/2021

 

 

 

 

Thứ 3

Ngày 19/10/2021

- 14h

Trung tâm HN ĐHTN

- Hội nghị học tập, quán
triệt, triển khai Nghị quyết,
Quy định, Kết luận của Bộ
Chính trị, Ban Bí thư Trung
ương Đảng Khóa XIII

- Đ/c: Lan

 

Thứ 4

Ngày 20/10/2021

- S: 8h30 - 12h

- C: 14h - 17h30

PHA1B

- Hội thảo tập huấn và
chuyển giao tài liệu mô đun
5 bồi dưỡng CBQLCS
GDPT cốt cán và đại trà

- Thành phần theo QĐ

 

 

Thứ 5

Ngày 21/10/2021

- S: 8h30 - 12h

- C: 14h - 17h30

PHA1B

- Hội thảo tập huấn và
chuyển giao tài liệu mô đun
5 bồi dưỡng CBQLCS
GDPT cốt cán và đại trà

- Thành phần theo QĐ

 

Thứ 6

Ngày 22/10/2021

- S: 8h30 - 12h

- C: 14h - 17h30

PHA1B

Hội thảo tập huấn và
chuyển giao tài liệu mô đun
5 bồi dưỡng CBQLCS
GDPT cốt cán và đại trà

- Thành phần theo QĐ

 

Thứ 7

Ngày 23/10/2021

 

 

 

 

Chủ nhật

Ngày 24/10/2021

 

 

 

 
loading....