Đang xử lý.....

Bộ môn Di truyền học và Công nghệ Sinh học 

 

BỘ MÔN DI TRUYỀN HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

PGS.TS. Vũ Thị Thu Thủy

Trưởng Bộ môn

Phó Bí thư Chi bộ

Chủ tịch công đoàn Khoa

 

 

GS.TS Chu Hoàng Mậu

PGS.TS Nguyễn Thị Tâm

TS. Phạm Thị Thanh Nhàn

Phó Trưởng bộ môn

TS. Nguyễn Thị Thu Ngà

 

 

TS. Hoàng Phú Hiệp

PGS.TS Nguyễn Hữu Quân

Phó Trưởng phòng HCTC

Th.S Bành Thị Mai Anh

Th.S. Trần Thị Hồng