Đang xử lý.....

BCH Liên chi đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

Ban chấp hành Liên chi đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh gồm năm đồng chí:

1. TS. Từ Quang Trung, Bí thư Liên chi đoàn

2. Đồng chí Trịnh Hà Yến, Phó bí thư

3. Đồng chí Triệu Minh Khang, Ủy viên

4. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc, Ủy viên

 5. Đồng chí Vũ Khánh Linh, Ủy viên

 

TS. Từ Quang Trung - Bí thư Liên chi đoàn Thanh niên công sản Hồ Chí Minh