Đang xử lý.....

Bộ môn Sinh thái và Sinh học cơ thể 

BỘ MÔN SINH THÁI VÀ SINH HỌC CƠ THỂ

PGS.TS. Hoàng Văn Ngọc

Trưởng Bộ môn

Chi ủy viên

 

 

 

 

TS. Lương Thị Thúy Vân

Phó Trưởng Bộ môn

 

PGS.TS Sỹ Danh Thường

Phó Trưởng phòng Khảo thí & ĐBCLGD

 

CN. Tạ Thị Ngọc Hà

TS Từ Quang Tân

Phó Hiệu trưởng

 

TS. Nguyễn Đức Hùng

TS. Lê Phương Dung

 

 

NCS. Nguyễn Vũ Bão

TS. Từ Quang Trung

 

 

TS. Nguyễn Viết Thắng