Đang xử lý.....

Bộ môn Lý luận và Phương pháp Dạy học Sinh học 

BỘ MÔN LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC SINH HỌC

TS. Nguyễn Thị Hằng

Trưởng Bộ môn

Phó Trưởng khoa

TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan

Trưởng khoa

 

PGS.TS Nguyễn Phúc Chỉnh

Trưởng Phòng đào tạo

TS. Phạm Thị Hồng Tú

Phó Trưởng Bộ môn

 

PGS.TS Nguyễn Văn Hồng

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

 

 

Th.S Hoàng Thanh Tâm

CN. Cao Thị Phương Thảo

 

 

CN. Nguyễn Thị Phương Thảo