Đang xử lý.....

Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Di truyền học, Sinh học thực nghiệm, Sinh thái học, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn sinh học

Đào tạo sau đại học là một trong những mục tiêu trọng tâm trong kế hoạch chiến lược phát triển của Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên.