Đang xử lý.....

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ - Mã số: B2020-TNA-12

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ - Mã số: B2020 - TNA - 08

Tổ chức Chương trình Chào năm mới New Year Party 2023

Về việc Bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022 tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái N...

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ - Mã số đề tài: B2020-TNA-07

Tổ chức cuộc thi "Sinh viên Trường ĐHSP - ĐHTN học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách H...

Số 302 - CV/ĐU ngày 01/12/2022 V/v xin ý kiến về quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đảng

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ - Mã số: 03/HĐ-CS.2021.03

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ - Mã số: CS.2021.05

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ - Mã số: CS.2021.12

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ NĂM 2021 - Mã số: CS.2021.16

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ - Mã số: CS.2021.11

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ - Mã số: CS.2021.29

Kết quả vòng 2 - xét tuyển chuyên môn thông qua phỏng vấn kỳ tuyển dụng hợp đồng tạo nguồn cán bộ gi...

Xây dựng kế hoạch và dự toán NSNN năm 2023 và báo cáo công tác quản lý tài chính