Đang xử lý.....

PGS.TS. Nguyễn Phúc Chỉnh

PGS.TS. Nguyễn Phúc Chỉnh tốt nghiệp tiến sĩ Giáo dục học, chuyên ngành Lý luận&PPDH bộ môn sinh học năm 2005 tại Viện Chiến Lược và chương trình giáo dục (Viện khoa học Giáo dục Việt Nam); Đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2009, hiện đang là Giảng viên cao cấp, Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐHSP Thái Nguyên. PGS.TS. Nguyễn Phúc Chỉnh là đồng chủ biên 06 cuốn sách chuyên khảo và giáo trình; xuất bản 39 bài báo trên các tạp chí khoa học, trên Proceedings Hội nghị quốc tế và quốc gia, trong đó có 1 bài báo trên tạp chí quốc tế.

PGS.TS. Nguyễn Văn Hồng

PGS.TS. Nguyễn Văn Hồng tốt nghiệp tiến sĩ Giáo dục học, chuyên ngành Lý luận&PPDH bộ môn sinh học năm 1992 tại Cộng hòa Liên bang Nga; Đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư năm 2010, Nguyên Phó trưởng khoa và hiện đang là Giảng viên cao cấp Khoa Sinh học. PGS.TS. Nguyễn Văn Hồng là chủ biên 07 cuốn sách chuyên khảo và giáo trình; xuất bản 33 bài báo trên các tạp chí khoa học, trên Proceedings Hội nghị quốc tế và quốc gia, trong đó có 4 bài báo trên tạp chí quốc tế.

PGS.TS. Nguyễn Thị Tâm

PGS.TS. Nguyễn Thị Tâm tốt nghiệp tiến sĩ sinh học, chuyên ngành Sinh lý học thực vật năm 2004 tại Viện Công nghệ Sinh học, VAST; Đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2010 và được bổ nhiệm năm 2011, hiện đang là Giảng viên cao cấp, Trưởng khoa Khoa Sinh học, Trường ĐHSP Thái Nguyên. PGS.TS. Nguyễn Thị Tâm là đồng chủ biên 03 cuốn sách giáo trình và xuất bản 50 bài báo trên các tạp chí khoa học &Công nghệ, trên Proceedings Hội nghị quốc tế và quốc gia, trong đó có 2 bài báo trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI (SCIE)/Scopus.

Các nhóm nghiên cứu của Khoa Sinh học

Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm-Đại học Thái Nguyên đã hình thành các nhóm nghiên cứu Khoa học công nghệ và Khoa học giáo dục

PGS.TS. Vũ Thị Thu Thủy

PGS.TS. Vũ Thị Thu Thủy tốt nghiệp tiến sĩ sinh học, chuyên ngành Di truyền học năm 2012 tại Trường Đại học Sư phạm- Đại học Thái Nguyên; Đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2017 và được bổ nhiệm năm 2018, hiện đang là Trưởng Bộ môn Sinh học hiện đại&Giáo dục sinh học, Khoa Sinh học, Trường ĐHSP Thái Nguyên. PGS.TS. Vũ Thị Thu Thủy là đồng chủ biện 01 cuốn sách giáo trình và xuất bản 35 bài báo trên các tạp chí khoa học &Công nghệ, trên Proceedings Hội nghị quốc tế và quốc gia, trong đó có 5 bài báo trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI (SCIE).

PGS.TS. Hoàng Văn Ngọc

PGS.TS. Hoàng Văn Ngọc tốt nghiệp tiến sĩ sinh học, chuyên ngành Động vật học năm 2012 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2017 và được bổ nhiệm năm 2018, hiện đang là Trưởng Bộ môn Động vật học, Khoa Sinh học, Trường ĐHSP Thái Nguyên. PGS.TS. Hoàng Văn Ngọc đã xuất bản 28 bài báo trên các tạp chí khoa học &Công nghệ, trên Proceedings Hội nghị quốc tế và quốc gia, trong đó có 3 bài báo trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục Scopus.

PGS.TS. Sỹ Danh Thường

PGS.TS. Sỹ Danh Thường tốt nghiệp tiến sĩ sinh học, chuyên ngành Thực vật học năm 2014 tại Viện Sinh thái&Tài nguyên sinh vật; Đạt tiêu chuẩn chức danh Phó iáo sư năm 2017 và được bổ nhiệm năm 2018, hiện đang là Giảng viên kiêm Phó trưởng phòng Phòng Khảo thí &Đảm bảo chất lượng giáo dục, Trường ĐHSP Thái Nguyên. PGS.TS. Sỹ Danh Thường là chủ biên và đồng tác giả 04 cuốn sách, trong đó có 1 sách giáo trình và 3 cuốn chuyên khảo xuất bản tại Nxb Korea National Arboretum, Korea. PGS.TS. Sỹ Danh Thường đã xuất bản 46 bài báo trên các tạp chí khoa học &Công nghệ, trên Proceedings Hội nghị quốc tế và quốc gia, trong đó có 10 bài báo trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI (SCIE) và Scopus.